accumulate和cumulate有区别吗?为什么会有这样形相似意相近的单词?

accumulate和cumulate有区别吗?为什么在英语的发展中会有这样形相似意相近的单词呢?这样有意义吗?

1个回答

accumulate和cumulate有区别吗?为什么会有这样形相似意相近的单词?
回答

更多阅读

正在为您加载更多

问答青云计划自荐标准: